Gewoon adviesrecht - meer

De cliëntenraad kan advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. De bestuurder of manager moet over een aantal onderwerpen in ieder geval advies vragen. Die onderwerpen staan in de wet:

  • een wijziging van de doelstelling of grondslag;
  • het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling;
  • de gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
  • een belangrijke wijziging van de organisatie;
  • een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
  • het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling;
  • de begroting en de jaarrekening;
  • het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten.

Dit zijn allemaal onderwerpen die met de organisatie te maken hebben. De bestuurder is verplicht om over deze onderwerpen advies te vragen. Het woord ‘advies’ geeft al aan dat de bestuurder niet verplicht is het standpunt van de raad over te nemen. Het kan zijn dat de bestuurder een ander besluit wil nemen dan de raad adviseert. In dat geval moet de bestuurder minstens één keer overleggen met de cliëntenraad.  Tijdens het overleg kunnen raad en bestuurder nog eens vertellen hoe ze tegen het onderwerp aankijken.

TIP

De cliëntenraad is nooit verplicht om te adviseren. De wet geeft adviesrecht, geen adviesplicht. Een raad moet prioriteiten stellen. Sommige onderwerpen zijn zo belangrijk dat ze voorrang hebben, andere onderwerpen kunnen best wachten of hoeven misschien helemaal niet behandeld te worden.